Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

AGRONOMSKI FAKULTET

Initiates file download ]
Zagreb, Svetošimunska 25
telefon (01) 23 93 777
faks (01) 23 15 300
url: www.agr.unizg.hr
elektronička pošta:dekanat@agr.hr

Dekanica: dr. sc. Tajana Krička, redovita profesorica u trajnom zvanju
Prodekanica za nastavu: dr. sc. Ines Han Dovedan, redovita profesorica
Prodekan za znanost: dr. sc. Boro Mioč, redoviti profesor
Prodekanica za međunarodnu suradnju: dr. sc. Renata Bažok, redovita profesorica
Prodekan za poslovodstvo: dr. sc. Zoran Grgić, redoviti profesor

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu vodeća je visokoobrazovna i znanstvena institucija iz područja poljoprivrednih i srodnih znanosti u Republici Hrvatskoj. Djeluje pune 93 godine, i u tom je razdoblju mnogo uglednih stručnjaka pridonosilo razvoju poljoprivrede u Hrvatskoj, a šest je akademika tome najbolji dokaz.

Najveći su potencijal Fakulteta ljudski resursi – više od 440 većinom visokoobrazovanih zaposlenika – te materijalna dobra: suvremene predavaonice, kabineti, laboratoriji i pokušališta.

Na Fakultetu je iznimno dobro razvijen znanstvenoistraživački rad i suradnja s gospodarstvom, što omogućuje i studentima dodatno stjecanje najnovijih znanja.

Sveučilišni studiji organizirani su kroz tri obrazovna ciklusa: preddiplomski, diplomski te poslijediplomski doktorski i specijalistički studij.

Agronomski fakultet kroz svojih devet preddiplomskih i trinaest diplomskih studijskih programa razvija širok spektar znanja i vještina iz biotehničkog područja, po čemu je jedinstven u ovom dijelu Europe.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ (3 godine)

•    Agrarna ekonomika
•    Agroekologija
•    Animalne znanosti
•    Biljne znanosti
•    Ekološka poljoprivreda
•    Hortikultura
•    Krajobrazna arhitektura
•    Poljoprivredna tehnika
•    Zaštita bilja

To su  temeljni studiji na kojima se stječu opća i teorijska znanja relevantna za tržište rada ili nastavak studija na drugoj razini. Nakon završenog  studija sveučilišni su prvostupnici osposobljeni za rad kao voditelji proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu, suradnici u poslovima trgovine i prometa poljoprivrednom opremom i proizvodima ili u tvrtkama koje proizvode, prodaju i koriste poljoprivredne strojeve, uređaje i opremu, sustave za navodnjavanje i odvodnju, doradbene i preradbene kapacitete, kao i biogoriva. Također su osposobljeni za vođenje poslova iz područja zaštite bilja na gospodarstvima, u poljoprivrednim ljekarnama, državnim i županijskim inspekcijama i poljoprivrednim tvrtkama.

DIPLOMSKI STUDIJ
(2 godine)

•    Agrobiznis i ruralni razvitak
•    Agroekologija:
    - Agroekologija
    - Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi
•    Biljne znanosti
•    Ekološka poljoprivreda i agroturizam
•    Fitomedicina
•    Genetika i oplemenjivanje životinja
•    Hortikultura:
    - Povrćarstvo
    - Ukrasno bilje
    - Vinogradarstvo i vinarstvo
    - Voćarstvo
•    Hranidba životinja i hrana
•    Krajobrazna arhitektura
•    Poljoprivredna tehnika:
    - Mehanizacija
    - Melioracije
•    Proizvodnja i prerada mesa
•    Proizvodnja i prerada mlijeka
•    Ribarstvo i lovstvo

 Završetkom diplomskog studija student je osposobljen za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima, rad u laboratorijima za mikrobiološku kontrolu namirnica, poslove u vezi sa zaštitom bilja na gospodarstvima, poslove tehnologa u proizvodnji voća, povrća, ukrasnog bilja, vina, primarnoj proizvodnji i preradi mesa, mlijeka, rad u rasadničkoj i sjemenarskoj proizvodnji hortikulturnih vrsta i u inspekcijskim i savjetodavnim tijelima državne i lokalne uprave, za planiranje i vođenje mehanizacije u svim djelatnostima proizvodnje, projektiranje sustava odvodnje i navodnjavanja, njihova izvođenja, kao i održavanja i upravljanja melioracijskim sustavima,  projektiranje s licencijom ovlaštenog krajobraznog arhitekta, vođenje proizvodnje na farmi, rad u ribarskim i lovstvenim organizacijama te za sudjelovanje u istraživačkom radu u državnim zavodima, institutima, na fakultetima i u višim školama. Također mogu izvoditi nastavu u strukovnim srednjim školama i na veleučilištima, i/ili nastaviti doktorski ili specijalistički studij.

U organizaciji i suorganizaciji Agronomskog fakulteta održava se nekoliko znanstvenih skupova. Fakultet izdaje i časopis Agriculturae conspectus scientificus. Na taj se način studentima pruža mogućnost aktivnog uključivanja u znanstveno komuniciranje i objavljivanje radova.

Temeljni podaci o kriterijima za sastavljanje liste poretka

Liste poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomske studijske
programe agrarna ekonomika, agroekologija, animalne znanosti,

biljne znanosti, ekološka poljoprivreda, hortikultura, poljoprivredna
tehnika i zaštita bilja
sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

• hrvatski jezik: do 50 bodova
• matematika: do 250 bodova
• strani (ili klasični) jezik: do 50 bodova
• biologija ili kemija*: do 250 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen barem jedan od navedenih predmeta.
Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj
predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

c. Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova

d. Na temelju dodatnih učeničkih postignuća:

• osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnim natjecanjima u RH
ili sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz matematike, kemije, biologije,
hrvatskoga jezika, stranoga jezika ili klasičnoga jezika: 1000 bodova

• osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede, discipline Agro i Hortus (na temelju potvrde koju je izdala
Agencija za strukovno obrazovanje): 1000 bodova

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski studijski
program krajobrazna arhitektura sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja:

a. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 200 bodova

b. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

• hrvatski jezik: do 100 bodova
• matematika: do 50 bodova
• strani (ili klasični) jezik: do 100 bodova
• biologija ili likovna umjetnost*: do 50 bodova

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen,
donosi bodove. Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju
za onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

 c. Na temelju provjere posebnih sposobnosti*

• provjera likovnih sposobnosti: do 200 bodova
• provjera predispozicije za kreativnost rješenjem jednog prostornog problema: do 200 bodova
• provjera sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja: do 100 bodova

*Provjere posebnih sposobnosti eliminatorni su uvjet za upis na studij

d. Na temelju dodatnih učeničkih postignuća: nema bodova

Napomena: Kriteriji upisa na studij koji su navedeni u Vodiču podložni su manjim promjenama i bit će definirani u Natječaju za upis na studij za akademsku godinu 2014./2015.

Detalji o upisima objavljuju se na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta:

www.agr.unizg.hr.

Osoba kojoj se učenici mogu obratiti:
Lovorka Kovačić, Studentska služba Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska 25, Zagreb, tel. (01) 23 94 094, elektronička pošta: lkovacic@agr.hr