Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

GEOTEHNIČKI FAKULTET

Initiates file download 

Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Hallerova aleja 7
42 000 Varaždin
tel. (042) 408-900
faks (042) 313-587
URL: www.gfv.unizg.hr
e-pošta: Opens window for sending emailured.dekana@gfv.hr

Uprava

Dekan: izv. prof. dr. sc. Josip Mesec
Prodekan za nastavu i upravljanje kvalitetom: doc. dr. sc. Ivan Kovač
Prodekan za znanstveni rad i međunarodnu suradnju: prof. dr. sc. Mladen Božičević
Prodekan za poslovanje: izv. prof. dr. sc. Stjepan Strelec
Tajnica: Mirjana Flajšman, dipl. iur.

 

Geotehnički fakultet je visoko učilište iz skupine fakulteta tehničkih znanosti s tradicijom duljom od 40 godina. Fakultet organizira i izvodi preddiplomski sveučilišni studij Inženjerstvo okoliša i diplomski sveučilišni studij Geoinženjerstvo. U okviru spomenutih interdisciplinarnih studija izučavaju se kolegiji iz prirodnih znanosti te stručni i specijalistički kolegiji iz područja tehničkih znanosti. U završnoj fazi izrade je i novi diplomski studijski program Inženjerstvo okoliša, koji treba zamijeniti postojeći diplomski studijski program.
                                                        
Misija

Misija Geotehničkog fakulteta je provođenje znanstvenog istraživanja i na njemu temeljenog visokog obrazovanja iz interdisciplinarnog područja Inženjerstva okoliša te prijenos i primjena znanja u gospodarstvu.

Opis zvanja – kompetencije i osposobljenost

Student tijekom studija razvija sposobnost prepoznavanja i opisivanja različitih zadaća u inženjerstvu okoliša, matematičke kompetencije primjerene inženjerima, dobiva temeljna znanja iz fizike, kemije, geologije i ekologije, stječe sposobnost korištenja informatičkih tehnologija, sposobnost samostalnog i timskog rada te sposobnost uspješnog upravljanja radnim opterećenjem i vremenom.

Završetkom sveučilišnoga preddiplomskog studija na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, student stječe osnovne kompetencije u identificiranju, definiranju i rješavanju inženjerskih zadaća u Inženjerstvu okoliša. Osposobljen je za sudjelovanje, suradnju, planiranje, projektiranje, izvođenje, vođenje, nadziranje i održavanje jednostavnijih geotehničkih i hidrotehničkih projekata u inženjerstvu okoliša, geodeziji, geologiji, rudarstvu i organizaciji građenja.

Od praktičnih znanja prvostupnik Inženjerstva okoliša stječe sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Sposoban je izraditi tehničke nacrte ručno i pomoću računala, te pripremiti prezentaciju tehničkih izvješća.

Znanja i kompetencije koje student stekne završetkom sveučilišnoga preddiplomskog studija su odgovarajuća za praćenje diplomskoga sveučilišnog programa na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, a omogućavaju mu i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja na drugim tehničkim studijima, te praćenje različitih programa cjeloživotnog obrazovanja.

Na Geotehničkom fakultetu provode se i znanstvena istraživanja. Budući da istraživači koji ih provode, sudjeluju i u izvođenju nastave, studentima se prenose najnovije spoznaje i rezultati istraživanja. Velik doprinos znanstvenom radu i nastavi daje znanstvena i stručna suradnja Geotehničkog fakulteta sa srodnim visokoškolskim institucijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Usporedno s nastavom, Fakultet održava i razvija suradnju s gospodarstvom, izradom mnogobrojnih projekata, pri rješavanju problematike iz područja Geoinženjerstva i Inženjerstva okoliša. Za te potrebe Fakultet raspolaže geotehničkim laboratorijem, laboratorijem za oplemenjivanje mineralnih sirovina, laboratorijem za geokemiju okoliša, informatičkim centrom za GIS-edukaciju, a primjereno je opremljen i za terenske istraživačke radove.

 

Studiji i akademski nazivi

Prema Nastavnom planu i programu izvode

  • preddiplomski studij Inženjerstvo okoliša koji traje tri godine i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka Inženjerstva okoliša                                              
  • diplomski studij Geoinženjerstvo koji traje 2 godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova te akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka Geoinženjerstva.

 

Diplomski studij upisuju studenti koji su završili preddiplomski studij Geotehničkog fakulteta ili srodni preddiplomski program te drugi odgovarajući fakultet završen u zemlji ili inozemstvu, uz provjeru položenih ispita i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova.

 

Temeljni podatci o kriterijima za bodovanje

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na studijski program Inženjerstvo okoliša sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi: do 400 bodova
B.
Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

  • Matematika (osnovna razina s ostvarenim rezultatom na testu više od 40% riješenosti: do 300 bodova
  • Fizika* do 100 bodova
  • Kemija* do 100 bodova
  • Biologija* do 100 bodova

*Nisu uvjeti za upis na studij, no donose bodove ako su predmeti položeni na državnoj maturi.

C. Na temelju provjera posebnih sposobnosti nema bodova

D. Na temelju dodatnih postignuća učenika

  • Osvojeno jedno od prava tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, fizike, kemije, biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja - IZRAVAN UPIS (1000 bodova)

Kontakt osoba:

Sanja Majer, Studentska referada, Hallerova aleja 7, 42 000 Varaždin, tel. (042) 408 904,

e-pošta: studentska.referada@gfv.hr