Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

GRAĐEVINSKI FAKULTET

[]
Zagreb, Fra A. K. Miošića 26
Telefon: +385 01 463 92 22
Faks:  +385 01 463 92 06
URL:
http://www.grad.hr,
e-mail: ured_dekana@grad.hr
 

 

Dekanica: dr. sc. Vesna Dragčević, redovita profesorica
Prodekan za nastavu:
dr. sc. Krešimir Fresl, izvanredni profesor
Prodekan za znanost:  
dr. sc. Tomislav Ivšić, izvanredni profesor
Prodekanica za međunarodne odnose i suradnju:
dr. sc. Anita Cerić, izvanredna profesorica
Prodekan za poslovanje:
dr. sc. Neven Kuspilić, redoviti profesor
Tajnik:
Davor Rajčić, dipl. iur.

Građevinarstvo je jedna od najstarijih tehničkih struka koja se bavi svim fazama cjelovitog postupka izvođenja hidrotehničkih i prometnih objekata te objekata visokogradnje: planiranjem, projektiranjem i izgradnjom građevina, proizvodnjom materijala i predgotovljenih elemenata te ispitivanjem tla, materijala i konstrukcija, ne zanemarujući pritom održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Visokoškolsko obrazovanje u građevinarstvu započelo je razmjerno rano: u Europi sredinom 18. stoljeća, a u nas osnutkom Tehničke visoke škole u Zagrebu 1919. godine. Prvi su naši studenti građevinarstva diplomirali 1923.; do rujna 2012. studij su završila 7984 studenta, magistriralo je 560 polaznika, a promovirana su 233 doktora znanosti.

Građevinski fakultet ustrojen je u devet zavoda (geotehnika, hidrotehnika, konstrukcije, matematika, materijali, organizacija i ekonomika građenja, prometnice, tehnička mehanika, zgradarstvo). Nastavni, znanstveni i stručni rad odvija se u suvremeno opremljenim predavaonicama i učionicama, kabinetima, laboratorijima, kompjutorskim učionicama i knjižnici.

Preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Od ak. god. 2005./2006. izvodi se trogodišnji preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva prema smjernicama Bolonjske deklaracije. Mogu ga upisati osobe koje su završile četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a usmjeren je na stjecanje znanstvenih temelja struke potrebnih onima koji će nastaviti svoje obrazovanje na diplomskom studiju, ne zanemarujući pritom ni stručna znanja potrebna onima koji će se nakon preddiplomskoga studija zaposliti.
Završetak studija donosi 180 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka / sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer građevinarstva.

Prvostupnici su osposobljeni za projektiranje manje složenih konstrukcija i za vođenje manjih građevinskih zahvata, a kao suradnici mogu sudjelovati u projektiranju, izvođenju i nadziranju većih građevinskih zahvata. Mogu se zaposliti u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem objekata visokogradnje te geotehničkih, hidrotehničkih i prometnih građevina, u ustanovama državne i lokalne uprave, i drugdje. 

Prvostupnici mogu nastaviti obrazovanje na diplomskim sveučilišnim ili specijalističkim stručnim studijima građevinarstva, kao i na studijima drugih tehničkih struka. Program preddiplomskoga studija akreditirala je ugledna inozemna agencija ASIIN te mu je dodijeljen certifikat EUR-ACE Label, što prvostupnicima olakšava upis i na većinu diplomskih studija građevinarstva u Europi ili zapošljavanje u zemljama Europske unije.

Diplomski sveučilišni studij građevinarstva

Nastava na dvogodišnjem diplomskom sveučilišnom studij građevinarstva izvodi se od ak. god. 2008./2009. na sedam smjerova. Studij je ponajprije namijenjen osobama koje su završile preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva, a žele produbiti znanja u granama geotehnike, hidrotehnike, konstrukcija, materijala, organizacije građenja, prometnica ili teorije i modeliranja konstrukcija. Upisati se, uz polaganje razlikovnih predmeta, mogu i oni koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz srodnih tehničkih znanosti ili stručni studij građevinarstva. Nakon završetka studija stječe se 120 ECTS bodova i akademski naziv magistra inženjerka / magistar inženjer građevinarstva.

Magistri inženjeri osposobljeni su za obavljanje visokostručnih poslova u rješavanju složenih inženjerskih problema, za vođenje timova, za razvojna i znanstvena istraživanja u izabranoj grani građevinarstva i za daljnje stručno ili znanstveno usavršavanje. Obrazovanje mogu nastaviti na poslijediplomskim doktorskim ili specijalističkim studijima. Zaposliti se mogu u tvrtkama koje se bave projektiranjem, gradnjom, nadzorom i održavanjem građevina, u visokoškolskim ustanovama, ustanovama državne i lokalne uprave, i drugdje.
I program diplomskog studija akreditirala je inozemna agencija ASIIN i dodijelila mu certifikat EUR-ACE Label, tako da su i magistrima inženjerima građevinarstva vrata Europe otvorena.

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva

Akademske godine 2010./2011. uvedena je državna matura kao zamjena za prijamne ispite. Dodatne informacije o prijavi na studijske programe možete provjeriti na internetskoj stranici www.postani-student.hr Središnjeg prijavnog ureda.

Lista poretka prijavljenih kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

A. Na temelju uspjeha u srednjoj školi - do 400 bodova

B. Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:

  • hrvatski jezik:                                                   do 50 bodova
  • matematika (viša razina):                                   do 450 bodova
  • fizika*:                                                             do 100 bodova

 *Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi

C. Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

IZRAVAN UPIS (1000 bodova) za jedno od sljedećih postignuća:

  • osvojeno jedno od prvih triju mjesta na državnom natjecanju u RH iz matematike ili fizike (nosive konstrukcije – građevna mehanika)
  • osvojeno prvo mjesto na županijskim natjecanjima u RH iz matematike ili fizike
  • sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz matematike ili fizike

Predložena upisna kvota preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u ak. god. 2013./2014. je 195 redovitih studenata: 192 redovita studenta hrvatska državljanina i tri redovita studenta strana državljanina.

 Upisi na diplomski sveučilišni studij građevinarstva

U razredbenom postupku za upis na diplomski studij vrednuje se ukupna ocjena postignuta na preddiplomskom sveučilišnom studiju.

Predložena upisna kvota diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u ak. god. 2013./2014. je 203 redovita studenta: 200 hrvatskih državljana i tri strana državljanina.

 

Dodatne obavijesti:
GRAĐEVINSKI FAKULTET – STUDENTSKA REFERADA

Tomislav Peternel
, referent,  tel: 01/4639 500, e-adresa: tpeternel@grad.hr