Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski
English

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

[]
Zagreb, Pierottijeva 6
telefon (01) 55 35 702
faks (01) 48 36 053
url: www.rgn.unizg.hr
elektronička pošta: dekanat@rgn.hr


Dekanica
: dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, redovita profesorica
Prodekan za nastavu i studente: dr. sc. Gordan Bedeković, izvanredni profesor
Prodekan za znanost i međunarodnu suradnju: dr. sc. Igor Vlahović, izvanredni profesor
Prodekan za financije i poslovanje: dr. sc. Zoran Nakić, izvanredni profesor
Tajnica: Nataša Vugrinec Kalmar, dipl. iur.

Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF) visoko je učilište koje obrazuje stručnjake iz područja tehničkih znanosti, polja rudarstva, nafte i geološkoga inženjerstva, te iz područja prirodnih znanosti, polja geoznanosti. Na RGNF-u izvode se sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studiji iz rudarstva, geološkoga inženjerstva, geologije i naftnoga rudarstva.

Pedeset i devet zaposlenika u znanstveno-nastavnim zvanjima, trideset jedan u suradničkim zvanjima i dva predavača organizirano je u sedam zavoda i na jednoj katedri. Fakultet raspolaže s ukupno 9125 m2 prostora. Dosad je na Fakultetu diplomiralo 3104 studenta po starom programu, a po bolonjskom programu studij je završilo 325 studenata (242 prvostupnika i 83 magistra inženjera). Akademski stupanj magistra znanosti steklo je 160 studenata, a akademski stupanj doktora znanosti njih 193. Misija je Fakulteta podržavanje nacionalne i međunarodno prepoznatljive izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u rudarstvu, geološkome inženjerstvu, geologiji i naftnome rudarstvu te prijenos i primjena znanja za korist i prosperitet svih dijelova društva. Znanstvenici i stručnjaci zaposleni na Fakultetu, osim nastavnim radom, bave se znanstvenim i stručnim istraživanjima i projektiranjem iz svih spomenutih disciplina. Znanje stečeno tijekom studija na Fakultetu omogućilo je brojnim stručnjacima vrlo uspješno zapošljavanje u Hrvatskoj i u inozemnim poduzećima, od Kanade do Novog Zelanda, a posebno na naftnim poljima Bliskoga istoka i Sjevernoga mora.

Završetkom preddiplomskoga studija koji traje tri godine (180 ECTS bodova) student/ studentica stječe stručni naziv: prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka struke. Završetkom diplomskoga studija koji se nastavlja na preddiplomski studij i traje dvije godine (120 ECTS bodova) student/studentica stječe akademski naziv: magistar/magistra struke.

Preddiplomski i diplomski studijski programi na Rudarsko-geološko-naftnomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prikazani su u sljedećoj tablici.

 

 

PREDDIPLOMSKI PROGRAMI (6 SEMESTARA)

 

DIPLOMSKI PROGRAMI (4 SEMESTRA)

STUDIJ

 

STJEČE SE NAZIV

p

STUDIJ / SMJER

 

STJEČE SE NAZIV

RUDARSTVO

sveučilišni/a

prvostupnik/

prvostupnica

inženjer/inženjerka

rudarstva

 

Rudarstvo

• rudarstvo

• geotehnika

• zbrinjavanje i

odlaganje otpada

 

magistar/magistra

inženjer/inženjerka

rudarstva

GEOLOŠKO

INŽENJERSTVO

sveučilišni/a

prvostupnik/

prvostupnica

inženjer/inženjerka

geološkog inženjerstva

 

Geološko inženjerstvo

• hidrogeologija i

inženjerska geologija

• geologija okoliša

 

magistar/magistra

inženjer/inženjerka

geološkog inženjerstva

 

Geologija

• geologija mineralnih

sirovina i geofizička

istraživanja

 

magistar/magistra

geologije

NAFTNO RUDARSTVO

sveučilišni/a

prvostupnik/

prvostupnica

inženjer/inženjerka

naftnog rudarstva

 

Naftno rudarstvo

• opće naftno

rudarstvo

• energetika

• zaštita okoliša u

naftnom rudarstvu

 

magistar/magistra

inženjer/inženjerka

naftnog rudarstva

 

Sveučilišni studij rudarstva na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obrazuje stručnjake koji će se zapošljavati u gospodarskoj djelatnosti rudarstva, što podrazumijeva istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina. Osiguranje i racionalno iskorištavanje mineralnih sirovina temelj je razvoja gospodarstva svake države. Rudarstvo je  danas važna grana gospodarstva u Republici Hrvatskoj, poglavito u pogledu proizvodnje energetskih mineralnih sirovina – ugljikovodika i nemetalnih mineralnih sirovina, te znatno sudjeluje u ukupnom bruto proizvodu Republike Hrvatske. Osim primarne djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina, stručnjaci koji završe ovaj studij sudjeluju u izvođenju, projektiranju i nadzoru tijekom gradnje velikih infrastrukturnih objekata, poput probijanja trasa autocesta, iskopa tunela, izgradnje površinskih i podzemnih odlagališta otpada te prilikom specijalnih miniranja, kao što su podvodna miniranja, razminiravanja i rušenja objekata.

 

Sveučilišni studiji geološkoga inženjerstva i geologije na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu objedinjuju geološko inženjerstvo i geologiju na jedinstven način i u skladu su s konceptom primijenjenih geoznanosti kako je shvaćen na velikom broju uglednih europskih visokih učilišta. Temelji zgrada, cesta i ostalih građevina moraju biti odgovarajuće istraženi i stabilizirani, onečišćene lokacije i podzemne vode moraju biti precizno istražene prije sanacije, izvori vode moraju biti istraženi, razrađeni i zaštićeni. Novi izvori mineralnih i energetskih sirovina moraju biti istraženi i pripremljeni za eksploataciju tako da imaju što je moguće manji negativni utjecaj na okoliš.

Na ovom studiju školuju se stručnjaci koji mogu odgovoriti na te izazove. Studij sadržava jake osnove geološke znanosti i tradicionalnoga inženjerstva zajedno sa specijaliziranim dijelom obrazovanja na primjerima rješavanja stvarnih problema. Sveučilišni studij geološkoga inženjerstva i geologije treba obrazovati budućega stručnjaka za kompetentnu provedbu geoloških djelatnosti s ciljem: (a) prospekcije i eksploatacije mineralnih i energetskih sirovina, (b) utvrđivanja zaliha podzemne vode i njezine zaštite, (c) predviđanja geoloških rizika i istraživanja prirodnih opasnosti (hazarda), (d) planiranja zahvata u okolišu i sanacije onečišćenih lokacija, (e) planiranja i nadzora građevinskih projekata za podzemne i nadzemne objekte te (f) davanja konzultantskih usluga.

 

Sveučilišni studij naftnoga rudarstva na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obrazuje stručnjake osposobljene za projektiranje izrade te opremanje i održavanje bušotina, za ispitivanje bušotinskih fluida na način propisan API standardima, za radove u akvatoriju, za odabir i projektiranje odgovarajućih postupaka obrade stijena, za određivanje osnovnih svojstava ležišnih stijena i fluida, za projektiranje razrade naftnih i plinskih ležišta gospodarenje zalihama ugljikovodika, za optimiranje proizvodnje te transporta i skladištenja nafte i plina, za tehnike sigurnosti u industriji nafte i plina, za analizu hidrodinamičkih mjerenja, za upravljanje obnovljivim izvorima energije, za istraživanje i proizvodnju geotermalne energije, za ekonomsku analizu projekata u naftno rudarskoj djelatnosti, za zaštitu okoliša i izradu cost-benefit analize, za istraživanje i analizu poslovne strategije energetskih poduzeća na globaliziranom tržištu, za postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva te za izradu studija o utjecaju na okoliš. Mogućnosti ostvarivanja iznimno uspješne karijere po završetku studija naftnog rudarstva vrlo su velike. Studenti koji završe ovaj studij vrlo se lako  zapošljavaju u domaćim i stranim naftnim kompanijama.

 

Osoba kojoj se pristupnici mogu obratiti:

Danica Kenjereš, Studentska referada
Pierottijeva 6, 10002 Zagreb
telefon (01) 55 35 705, 55 35 738, od 10 do 13 sati